For Accommodation please contact
  1. Dr. Reeta Venugopal(Convenor): +91-9425515951
  2. Dr. D.P.Bisen: +91-7987186589, +91-9406201131
  3. Dr.Arvind Agrawal: +91-9754233057
  4. Shri Keyur Bhushan Rao: +91-8966892425
  5. Mrs. Aniksha Varoda: +91-7389833576
  6. Anupam Kumar: +91-8382828494
  7. Pradeep Bharti: +91-7224075488
  8. Mamta Verma:+91-9827422117
  9. R.Divya Jyoti: +91-8249048861
  10. Manpreet Kaur: +91-7869335100